asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Anketa: Příprava a realizace projektů financovaných z evropských fondů

26.06.2012
Zásadním zdrojem financování veřejných staveb jsou fondy Evropské unie. Zeptali jsme se zástupců obcí a regionů na zkušenosti s jejich čerpáním: Co je nejobtížnější při přípravě a realizování projektů financovaných z evropských fondů? Jaké máte zkušenosti z vašeho regionu?


Dagmar Civišová,
referentka grantových projektů EU,
MÚ Kutná Hora


Podle mě je nejobtížnější dodržet správně všechny požaday vyplývající ze zákona a ze závazných pokynů a pravidel poskytovatele dotace a současně dokončit stavbu včas. K tomu je nezbytný fungující přípravný a realizační tým, jehož členy jsou neformální zástupci investora a realizátora, kteří se společně snaží problémům stavby předejít a samozřejmě od samého počátku otevřeně komunikují s poskytovatelem dotace. Důležité je proto konzultovat již samotný projektový záměr, nic netajit – žádný dotaz není hloupý.

Město Kutná Hora čerpalo prostředky z evropských programů PHARE, SROP, OPŽP, ROP Střední Čechy a IOP; i když ne všechny podané žádosti vyšly, zkušenosti máme tedy všeho druhu a všechny se nám hodily. K úspěšně realizovaným projektům patří nejen stavební akce, například rekonstrukce interiéru městského divadla, zateplení ZŠ, hřiště MŠ, obnova rybníka, modernizace křižovatky, příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu včetně parkoviště, ale i tzv. měkké projekty, třeba na podporu cestovního ruchu, komunitní plán, CzechPOINT a podobně. Nejvyšší dotaci, přes 76 mil. Kč, jsme získali z ROP Střední Čechy na projekt zádlažby historického jádra Města Kutná Hora. Navazující projekt revitalizace historického jádra města, který byl právě dokončen, je v rámci téhož operačního programu dotován částkou přes 29 miliónů korun. Dotace nám pomáhají a na podobě města je to opravdu znát.
Artur Zatloukal,
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod


Nejobtížnější je bezchybně připravit a zrealizovat výběrová řízení na dodavatele. Investor také v mnoha případech není dostatečně důkladný při dozoru stavby a nevěnuje pozornost změnám stavby, které případně mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. Často nás při kontrole trápí nesoulad mezi vysoutěženými, fakturovanými a skuteč­ně provedenými pracemi. Nejlepší prevencí je mimořádně důkladná předprojektová a pro­jektová příprava a konzultace všech změn.

Příjemci si také mnohdy neuvědomí kompletní náklady na celý životní cyklus stavby, případně s nimi nepracují (nezahrnou je do požadaů na stavbu). Vzhledem k faktu, že Regionální operační program Jihovýchod patří mezi nejlépe čerpající operační programy v České republice, je vidět, že problémy se nám daří řešit rychle. Pro příjemce pořádáme semináře, konference, vydáváme časopis, konzultujeme s nimi výběrová řízení ještě před podpisem smlouvy s dodavatelem. To vše přispívá ke zdárnému ukončení projektu a proplacení evropských peněz.
 Kateřina Řehořková,
referentka dotačních projektů MÚ Beroun


Obtížné při přípravě bývá zejména zajištění finančních prostředků na předfinancování konkrétních projektů. Je totiž třeba alokovat částku na financování v rozpočtu města.

V souvislosti se vzrůstající konkurencí v počtu i kvalitě podávaných žádostí hraje nesmírnou roli originalita daného projektu. Projekt musí zaujmout hodnotitelskou komisi a v konkurenci obstát. Na tom všem se podílí několik lidí, kteří musí tvořit jeden sehraný tým. Takže je důležitá i týmová spolupráce a zvládnutí podání žádosti mnohdy v krátkém časovém termínu.

Podařilo se nám získat z Evropských fondů na financování svých projektů už kolem půl miliardy korun. Uspěli jsme s našimi čtyřiadvaceti projekty, čímž se můžeme pochlubit úspěšností přes devadesát procent. Jedním z nejnáročnějších, ale současně i nejpřínosnějším, byl například projekt obnovy města po ničivých povodních v roce 2002, na který jsme získali více než sedmdesát milionů korun z Fondu solidarity. Díky tomuto projektu jsme nasbírali mnoho užitečných zkušeností, o něž se dělíme s dalšími obcemi na Berounsku i Hořovicku. Takřka dva roky jsem pracovala jako euromanažerka Úřadu regionální rady a se starosty jsem jejich projekty konzultovala a pomáhala s jejich přípravou.
-->-->David Sventek,
ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko


Málokdo věnuje dostatek času naplánování celého projektu. Nejde jen o to, zda nová cyklostezka, škola nebo divadlo vypadají dobře na papíře a jde o dobrou věc, ale zda má zvolená varianta všechny parametry dobré investice. Evropské peníze nejsou zadarmo. Podporujeme pouze projekty, které prokáží účelnost, hospodárnost a efektivitu. Už při předložení žádostí o dotaci podrobně zkoumáme, co projekt přináší v porovnání s finančními náklady. Pro mnoho záměrů to znamená konečnou, pro jiné popud k přepracování. Například obecní dům v Rohově uspěl s žádostí o evropské peníze po dvojím přepracování až napotřetí. Výsledná stavba teď sbírá ocenění v mnoha soutěžích.

Samostatnou pozornost zaslouží veřejné zakázky. Čím pečlivější příprava, tím méně je starostí při realizaci. A být při uskutečnění projektu stejně všímavý jako při jeho přípravě se jednoznačně vyplácí. Projektový tým nemůže nechat volné ruce stavební firmě a doufat, že vše proběhne bez komplikací. Bývá to přesně naopak. Často hned poté, co poprvé kopnete do země, přicházejí problémy a změny plánu. Vyplácí se být v u a komunikovat změny s poskytovatelem evropských peněz.

Odměna v podobě proplacení dotace přichází až po pečlivé kontrole. Dbáme na to, aby každá koruna, kterou na projekty vyplatíme, odpovídala tomu, co za ni bylo pořízeno. A to se nám zatím daří. Podpořili jsme už přes 650 projektů evropskou dotací 14,5 miliard korun, máme 11procentní ekonomickou návratnost vynaložených peněz, což je unikátní výsledek.
Jan Přibáň,
vedoucí Odboru fondů a programů EU, KÚ Plzeňského kraje


Za nejdůležitější považuji mít především kvalitní projektový záměr, pro který až následně hledáme možnosti externího financování. Pokud se rozhodneme na tento projektový záměr čerpat prostředky z evropských fondů, je důležité vybrat vhodný operační program a důkladně se seznámit s jeho podmínkami. Já osobně považuji za velice důležité projekt před jeho podáním konzultovat s pracovníky programu. V rámci realizace projektu je totiž nejobtížnější důsledné dodržování všech programem stanovených podmínek, neboť jejich porušení může znamenat krácení dotace, udělení sankce, či dokonce odebrání celé dotace.

V Plzeňském kraji je mnoho subjektů, které mají bohaté zkušenosti s čerpáním evropských prostředků a dobře se v této problematice orientují. Nicméně stále zde existuje velké množství menších žadatelů, pro které je systém čerpání evropských prostředků značně administrativně náročný a díky velkému počtu operačních programů také velmi nepřehledný. Obecně se dá říci, že největší problémy způsobuje žadatelům zejména realizace veřejných zakázek, nutnost předfinancování projektů z vlastních či úvěrových zdrojů a celkově vysoká administrativní náročnost. Doufejme, že při přípravě následujícího programového období 2014–2020 se bude vycházet ze současných zkušeností a systém čerpání evropských prostředků se podaří celkově zjednodušit.

Ilustrační foto: archiv RH-Arch

Článek byl uveřejněn v.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Jiří Kalvach
Orientace výstavby veřejných objektů na Fondy EU by se měla změnit. Hlavní vliv na českou kotlinu byl obří nárůst korupce a byrokracie pro nic za nic. Tak jako to umíme hlavně v této zemi, kde se lže snadno, podvádí také a nic není závazné, ani smlouvy. Takže víc lidí kontroluje a rozděluje, než provádí, cokoliv, ne jen stavby. Nejlépe z této formy EU vystoupit a nenechat se dál doslova buzerovat orgány, do kterých také přispíváme stoy mld Kč ročně a posíláme podivné lidi, jimž dovolíme se drze napakovat za zbytečnou existenci na další generace dopředu, vč. jejich rodin. Je mi hanba za to, co děla celá Evropa, ta hloupě a naivně sloučená v EU. Strategicky to dnes vidíme jako omyl, který se neosvědčil. Falešná solidarita, to je již jasně vidět.
Odpovědět | 03.06.2016, 01:49

Další z Jaga Media

там 220km.net

velotime.com.ua

Наш интересный веб сайт со статьями про https://iwashka.com.ua.