Memorandum o zařazení architektury do vzdělávání

Memorandum o zařazení architektury do vzdělávání

Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s organizacemi Architekti ve škole, Nadace Proměny, Plzeň 2015 a ARCHIP podpořila vznik memoranda o vzdělávání. Od nového dokumentu si ČKA slibuje především posílení tématu architektury ve vzdělávání. Memorandum je určeno především politické reprezentaci a zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a jimi řízeným organizacím.

Memorandum reaguje především na aktuální stav, kdy jsou architektura i příbuzné obory vyučovány pouze v rámci studijních programů jednotlivých vysokých škol. Architektura přitom hraje zcela zásadní roli v utváření vztahu k bezprostřednímu okolí již ve velmi raném věku.

Nadace Proměny se například ve svém programu Zahrada hrou cíleně věnuje dětem předškolního věku, v programu Parky podporuje zapojení základních a středních škol a vzdělávání širší veřejnosti. V rámci projektů, kde mají děti a studenti možnost zapojit se do obnovy školních zahrad či veřejného prostoru městských parků, se ve spolupráci s architekty seznamují s tvorbou města, rozvíjejí svůj vztah k prostředí, ve kterém žijí, a svoji schopnost jej pozitivně ovlivňovat i v dospělosti.  

Memorandum dále vysvětluje význam zařazení architektury do vzdělávání a dopady současné nevyhovující situace: „Kvalita životního prostředí má vliv na kvalitu života, u dětí a mladých lidí obzvlášť. Přesto děti nejsou na českých školách v dostatečné míře vedeny k rozvoji základního povědomí o kvalitě prostředí, k rozvoji představivosti, estetického a zejména pak prostorového vnímání, pochopení tvorby urbánního prostředí a utváření vztahu k veřejnému prostoru měst a krajiny jako prostoru pro život. Z důvodu nedostatečné informovanosti, osvěty a vzdělávání v této problematice se pak v dospělosti podílejí na rozhodnutích, která negativně ovlivňují životní prostředí, kvalitu života a společnost (živelné zastavování krajiny, výstavba nekvalitních objektů, zadávání a realizace nekvalitních veřejných staveb, netečnost k veřejnému prostoru měst či společnému životnímu rámci a jeho udržitelnosti).“

Iniciativy pomohou, ale potřebují podporu
Podle účastníků setkání v současné době implementace tématu architektury do vzdělávání probíhá nesystematicky a v nedostatečné míře. Navíc se odehrává pouze formou iniciativ architektů, neziskových organizací a osvícených pedagogů. Iniciativy zabývající se touto problematikou proto nabízejí odbornou podporu při sestavování metodických a výukových materiálů, včetně spolupráce na dalším vzdělávání pedagogů. Ke zvýšení povědomí a informovanosti přispívají rovněž diskusní platformy propojující odborníky s pedagogy (například projekt Architekti ve škole nebo tematický portál Proměny pro školy).
Pro zajištění efektivního fungování a součinnosti všech dotčených institucí a orgánů je třeba poskytnout iniciativám záštitu a podpořit zlepšení aplikace tématu architektury do výuky kontinuálně od předškolního po střední vzdělávání. Iniciativy navrhují zařazení architektury do průřezového tématu Environmentální výchova a dále zvážení výraznějšího uplatnění architektury ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Podpora projektů zapojujících děti a studenty do revitalizace prostředí škol je rovněž nezbytná, stejně tak jako umožnění obousměrné spolupráce mezi pedagogy a architekty. Ta by se měla odehrávat již na bázi samotné přípravy na jejich budoucí povolání. Školy architektury by do svých programů měly zařadit tzv. pedagogické minimum a pedagogické fakulty by měly naopak podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti architektury a urbanismu.

Zapojené organizace se shodují, že vzájemná spolupráce a systematická podpora při zavádění tématu architektury do vzdělávání napomůže obnovit vztah člověka ke kulturnímu prostředí, rozvíjet péči o kvalitu prostředí, tedy i kvalitu života občanů České republiky.

Text: red
Foto: Plzeň 2015, Gabriela Homolová

0 Shares