asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice, 2. etapa

14.07.2017

Příspěvek popisuje výstavbu prefabrikovaných železničních mostních objektů na jednokolejné trati Petříkov – Borovany – České Velenice. Tato výstavba je součástí 2. etapy stavby s názvem Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo).

Účelem stavby Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice, 2. etapa, Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo) je uvedení trati do odpovídajících evropských parametrů a standardů v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému. Generálním zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Alpine a Silnice Group.

Součástí modernizace železniční trati je i výměna nebo rekonstrukce mostních objektů. V projektové dokumentaci byla navržena valná část mostních objektů z monolitického betonu a několik málo objektů z prefabrikovaných prů. Vzhledem ke krátké době výluky této jednokolejné trati a vzhledem k velkému množství mostních objektů a propustků hledal zhotovitel této části díla (firma REKOP, s. r. o.) možnosti urychlení výstavby některých monolitických objektů.

Celková situace stavby se zákresem řešených objektů – zdroj SUDOP PRAHA

Celková situace stavby se zákresem řešených objektů – zdroj SUDOP PRAHA

Oslovil proto firmu ABM Mosty, s. r. o., která připravila pro několik vhodných objektů variantní řešení z prefabrikátů ze svého výrobního portfolia. Z předložených návrhů pro přibližně deset objektů bylo vybráno ke změně šest objektů. Jeden objekt byl již v projektu stavby řešen jako prefabrikovaná klenba.

Úplnou nebo částečnou prefabrikací byly tedy zhotoveny celkem tři železniční propustky a čtyři železniční mosty. Jelikož se jednalo o modernizaci stávající železniční tratě, byla u několika objektů využita stávající spodní stavba pro uložení nové prefabrikované konstrukce. Při návrhu mostních objektů byl kladen velký důraz na zkrácení doby výstavby a na eliminaci rizik při výstavbě.

SO 08-33-52 Železniční propustek v ev. km 196, 363 a SO 08-33-64 Železniční propustek v ev. km 204,538

Jednalo se o rekonstrukci stávajících propustků tvořených kamennou spodní stavbou a cihelnou klenbou, která měla být z důvodu špatného technického stavu nahrazena monolitickou klenbou z prostého betonu. Před započetím rekonstrukce zhotovitel rozhodl o výměně monolitické klenby za prefabrikovanou z důvodu urychlení výstavby, zjednodušení prací a tím snížení rizik při výstavbě.

SO 08-33-52 a SO 08-33-64 – návrh s využitím prefabrikované klenby

SO 08-33-52 a SO 08-33-64 – návrh s využitím prefabrikované klenby

Klenba byla o tloušťce 300 mm a poloměru 945 mm. Jednotlivé dílce měli šířku umožňující vyskládání na šířku stávajících opěr. Pro oba objekty to bylo shodně 1 600 mm. Objekt SO 08-33-52 je složen z třinácti kusů a objekt SO 08-33-64 z celkem tří kusů.

Snímek realizovaného propustku na objektu SO 08-33-52
Snímek realizovaného propustku na objektu SO 08-33-52

SO 10-33-65 Železniční propustek v ev. km 211,012

V tomto případě se jednalo o kompletní přestavbu stávajícího trubního propustku na mostní konstrukci na žádost místního povodí z důvodu nevyhovujících hydrostatických parametrů potrubí a tím zaplavování území v období zvýšené povodňové aktivity. Prefabrikovaná konstrukce byla vybrána již v původním návrhu.

Návrh mostu SO 10-33-65 s využitím prefabrikovaných dílců

Návrh mostu SO 10-33-65 s využitím prefabrikovaných dílců

Navržena byla subtilní klenbová prefabrikovaná konstrukce tloušťky 220 mm a o rozpětí 4,59 m a světlé výšce 3,6 m. Prefabrikované boční dílce byly uloženy na roznášecí železobetonovou desku tl. 250 mm, která byla uložena na roznášecí štěrkopískové vrstvě. Montáž nové nosné konstrukce trvala zhruba 12 hodin.

SO 10-33-65 – snímek z průběhu realizace mostního objektu

SO 10-33-65 – snímek z průběhu realizace mostního objektu

SO 08-38-01 Železniční most v ev. km 194,120 a SO 08-38-06 Železniční most v ev. km 201,317

Částečná rekonstrukce stávajících železničních mostů o světlé výšce 8,1, resp. 6,5 m a světlé šířce 3,7 m spočívala v náhradě cihelné klenby za klenbu betonovou a v sanaci kamenné spodní stavby. Zhotovitelem mostu byla navržena změna původního projektu, která spočívala v náhradě monolitické železobetonové klenby za klenbu prefabrikovanou z důvodu časové a finanční úspory. Původní návrh totiž vyžadoval zhotovení podbednění monolitické klenby ve výšce přibližně 5 metrů.

SO 08-38-01 a SO 08-38-06 – podélný řez

SO 08-38-01 a SO 08-38-06 – podélný řez

Po úpravě probíhal postup výstavby následovně: po demolici cihelné klenby se na kamennou spodní stavbu vybetonovaly úložné prahy, na které se malým mobilním jeřábem jednoduše a rychle uložil prefabrikovaný prvek, následně proběhlo zmonolitnění s úložným prahem. Dílce kleneb měly opět sjednocenou šířku 1 800 mm pro oba objekty. Objekt SO 08-38-01 je složen ze tří kusů a SO 08-38-06 z celkem desíti kusů.

Snímek realizovaného mostu SO 08-38-01

Snímek realizovaného mostu SO 08-38-01

SO 08-38-05 Železniční most v ev. km 200,277

Jednalo se o kompletní přestavbu stávajícího kamenného klenbového mostu, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. V původním projektu byl navržen nový železobetonový monolitický klenbový most, který zhotovitel změnil na prefabrikovaný most ze systémových prů firmy ABM Mosty. Pro tuto velikost mostu (světlá výška 5,2 m a světlá šířka 5,7 m) byla zvolena skladba prefabrikátů bok 64 × klenba 7,5, tloušťka konstrukce je pouhých 260 mm.

Podélný řez mostem SO 08-38-05

Podélný řez mostem SO 08-38-05

Příčný řez mostem SO 08-38-05

Příčný řez mostem SO 08-38-05

Mostní klenbová konstrukce je založena plošně, částečně na ubouraných základech původního mostu. Mezi opěrami je po osazení zhotoveno monolitické dno, které klenbu uzavírá. Objekt je umístěn na samotě na hranici kraje lesa a koňských pastvin soukromého zemědělce, přesto nebyl žádný problém s dopravou dílců na stavbu. Montáž 30 m široké klenby trvala přibližně 35 hodin.

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-05

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-05

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-05

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-05

SO 08-38-07 Železniční most v ev. km 202,416

Také v tomto případě se jednalo o kompletní přestavbu stávajícího kamenného klenbového mostu. V původním projektu byl opět navržen nový železobetonový klenbový most, který zhotovitel změnil na prefabrikovaný most ze systémových prů firmy ABM.

Podélný řez mostem SO 08-38-07

Podélný řez mostem SO 08-38-07

Příčný řez mostem SO 08-38-07

Příčný řez mostem SO 08-38-07

Pro tuto velikost mostu (světlá výška 3,5 m a světlá šířka 4,6 m) byla zvolena skladba prefabrikátů bok 25 × klenba 7,5. Mostní klenbová konstrukce je založena plošně, částečně na ubouraných základech původního mostu. Montáž konstrukce trvala přibližně 12 hodin za použití jednoho mobilního jeřábu.

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-07

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-07

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-07

Snímek z výstavby mostu SO 08-38-07

Závěr

Využití prefabrikovaných mostů při modernizacích stávajících železničních tratí se jeví jako velice dobrý způsob, jak zkrátit celkovou dobu výluky. Důležitou vlastností prefabrikovaných mostů, kromě rychlosti výstavby, je velice dobrá kvalita provedení povrchů betonových ploch.

Díky krátké dopravní vzdálenosti čerstvé betonové směsi a betonáži v kontrolovaném prostředí výrobní haly dosahují betony prefabrikátů výborné výsledky pevností a odolností proti mrazu a posypové soli. Díky jednoduché konstrukci a opakovanosti výroby je také dosaženo zaručené minimální krytí betonářské výztuže. Tyto skutečnosti bezesporu prodlužují celkovou životnost nové železobetonové konstrukce.

Petrikov-Borovany-Ceske Budejovice rail upgrade scheme

The article describes the construction of total 7 precast bridges and culverts on the single rail line between Ceske Velenice and Ceske Budejovice, I. phase.

TEXT: Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber
FOTO A OBRÁZKY: ABM Mosty, s. r. o., člen skupiny ABM Europe
Pavel Bulejko a Rastislav Schreiber působí ve společnosti ABM Mosty, s. r. o., člen skupiny ABM Europe.

Článek byl uveřejněn v časopisu .

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media

progressive.ua

https://progressive.ua

gazon.net.ua