asb-portal.cz - Pomůžeme vám opravit byt a to nejen

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

18.11.2011
Na podzim roku 2009 byly zahájeny razicí práce na dalším významném souboru podzemních staveb v České republice. Jde o komplex pěti železničních tunelů, které vzniknou při realizaci stavby s názvem Modernizace trati v úseku Votice–Benešov u Prahy. Práce na všech tunelech budou dokončeny do léta ...

Bezpečnost tunelů začíná na portálech

08.11.2011
Požaday na stavební, technické a technologické vybavení tunelůpozemních komunikací jak na území České republiky, tak i na území Slovenska, jsou stanoveny právními a technickými předpisy, které jsou základním podkladem pro bezpečné provozování tunelových staveb. Důležitým předpokladem je také ...

Technologické vybavení tunelů na Pražském okruhu

24.10.2011
Jihovýchodní část Pražského okruhu, uvedená do provozu na podzim loňského roku, se bezesporu řadí k nejvýznamnějším dopravním stavbám posledního desetiletí. Realizace tohoto úseku byla důležitá jak pro dopravní situaci v Praze, tak z pohledu celé České republiky. Nově otevřený úsek odklonil ...

Příklady použití geosyntetik na inženýrských stavbách

04.10.2011
Předmětem tohoto článku jsou některé příklady a řešení geotechnických konstrukcí s použitím geosyntetik. V posledních letech se geosyntetické výrobky čím dál více prosazují i při řešení složitých geotechnických konstrukcí, armovaných násypů, zakládání na neúnosném podloží, konstrukcí ...

Rekonstrukce tratě úseku Bohumín-Vrbice – Bohumín, st. hranice CZ/PL

27.09.2011
Publikovaný článek má za cíl prezentovat nový způsob sanace nestabilních drážních zeminových násypů, aniž by je bylo nutné rozebírat a opětovně budovat. Bude zde představen konkrétní případ, pro který byla na základě komplexní analýzy navržena a následně realizována sanace drážního násypového ...

Protierozní zabezpečení svahů zemních těles a svahů zemních konstrukcí

19.09.2011
Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály a podobně). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek, především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin. Eroze ...

Vnitřní vybavení tunelů SOKP 513

24.08.2011
Na první pohled by se mohlo zdát, že betonáží definitivního ostění popisovanou v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 5/2010 skončila na stavbě tunelů SOKP 513 pro tuneláře práce a nahradí je standardní profese spojené spíše s výstavbou komunikace na povrchu. Toto tvrzení je však ...

Ražba jednokolejných tunelů metra V. A 

14.07.2011
Traťové tunely prodloužení trasy metra A v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol budou raženy technologií TBM-EPB. Tato zkratka je odvozena od anglického názvu Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance a specifikuje typ použité technologie TBM, kdy tlaky během ražby jsou vyrovnávány ...

Most přes Hosťovský potok na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec–Beladice

29.06.2011
Most přes Hosťovský potok je budován v rámci rychlostní silnice R1 v úseku Selenec–Beladice nedaleko města Nitra. Návrh předpokládal moderní koncepci mostu využívající jedné mostní konstrukce pro oba mostní směry.

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu

15.06.2011
Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy Městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní mostoou. Celková délka mostu je 250 m, celková výška konstrukce 34 m nad maximální plavební hladinou řeky a rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 204 ...

Předpínací systémy na mostním objektu 205

02.06.2011
Mostní objekt se nachází na budovaném úseku rychlostní silnice R1 Selenec–Beladice, 2. úsek. Celková délka mostu je 975 m s rozpětím polí 33 + 42 + 45 + 48 + 9 × 69 + 48 + 45 + 42 + 33 m. Z celkového počtu 17 polí jsou počáteční a koncové 3 pole budovány na pevné skruži a vnitřních 11 polí je ...

Použití TBM v Praze je logickým krokem

27.05.2011
Nasazení razicích štítů na prodloužení trasy metra V. A z Dejvic do Motola se pomalu, ale jistě stává realitou, a je tedy pochopitelné, že odborná i laická veřejnost požaduje popis a vysvětlení celé technologie ražby jednokolejných tunelů. Pozvání k rozhovoru o nové technologii přijali Ing. ...

Visutá láa v San Diegu, Kalifornie

18.05.2011
V březnu letošního roku byla v San Diegu v Kalifornii otevřena láa pro pěší, která převádí chodce přes příměstskou železnici a přes komunikaci Harbor Drive. Láa spojuje nový baseballový stadion, situovaný směrem ke středu města, s garážemi, hotelem Hilton a kongresovým centrem, které jsou ...

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

12.05.2011
Rychlost provozu na pozemních komunikacích je jedním ze základních ukazatelů kvality sítě pozemních komunikací. Kromě přínosů má však rychlost i řadu negativních dopadů. Přínosy jsou obecně přijímány všemi uživateli velmi pozitivně a jsou obecně schovány pod pojmem kratší cestovní doba. ...

Realizace mostu technologií výsuvné skruže

20.04.2011
Nedaleko obce Hosťová, východně od Nitry, je na rychlostní komunikaci R1 budován most SO 205. Je nejdelším mostem na úseku Selenec–Beladice a při jeho realizaci jsou používány rozličné bednicí systémy spolu s unikátní technologií výsuvné skruže.

Odvodnění zpevněných pojížděných ploch tunelových staveb

23.02.2011
Výstavba tunelů při budování dopravní infrastruktury v České republice se v posledních letech těší velké oblibě. Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti, určitě se nám vybaví nejméně tři větší tunelové stavby v rámci výstavby dálnic. Výstavba tunelových staveb je technologicky velmi náročná ...

Výstavba a rekonstrukce vodohospodářských objektů

08.02.2011
V článku jsou popsány aktuálně dokončené nebo probíhající vodohospodářské projekty, a to čistírna odpadních vod, úpravna pitné vody a stavby na vodních tocích – součást protipovodňové ochrany.

Zakládání staveb ve složitých podmínkách

27.01.2011
Problematika zakládání staveb provází obyvatele naší planety odedávna. Moderní metody speciálního zakládání staveb přinesly civilizované společnosti nové možnosti zpřístupnění a využití území, kde doposud nemohla rozvinout stavební aktivity.

Projekt a provádění definitivního ostění tunelů SOKP 513

18.01.2011
Stavbou tunelu SOKP 513 jsme se v časopise Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 1/2009 zabývali krátce poté, co byla ukončena ražba a zahájena betonáž definitivního ostění ražených úseků tunelů. Dne 20. 9. 2010 byla zprovozněna spolu se stavbami SOKP 512 a SOKP 514 celá část obchvatu ...

Hloubené přesýpané tunely 2.

10.01.2011
Článek popisuje metodu zhotovení hloubených tunelů z tenkostěnných přesýpaných systémů Matière a uvádí několik příkladů realizace těchto železničních a silničních tunelů v Irsku, Francii, Španělsku a Japonsku.

Další z Jaga Media

Велосипеды Tern

etalon.com.ua

вода в бутылях